ANKARA MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ (02.08.2018)

Mamak İlçesine bağlı aşağıda belirtilen okul kantin kiralama işlemleri MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/2 maddesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi gereğince ‘Pazarlık Usulü’ ile ihale edilecektir.
KANTİN İHALESİ (02.08.2018)

ŞARTNAME İNDİR: /meb_iys_dosyalar/2018_07/16095638_Yartname.docx


T.C.

MAMAK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

 

Mamak İlçesine bağlı aşağıda belirtilen okul kantin kiralama işlemleri MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/2 maddesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi gereğince ‘Pazarlık Usulü’ ile ihale edilecektir.

 

1-İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

   a) İş sahibi İdarenin:

 

Adı

:

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Adresi

:

Ek Hizmet Binası Şafaktepe Mahallesi Akpınar Caddesi No:16 Mamak/ANKARA

 

Telefon numarası

:

0 312 362 33 71 - 129

 

Faks numarası

:

0 312 319 42 38

 

Elektronik posta adresi

:

mamak06@meb.gov.tr  

 

Web Adresi

:

https://mamak.meb.gov.tr  

 

İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı

:

Sebahittin GÜNGÖR, V.H.K.İ.

 

  b) İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

2-İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:

 

S

Okul Kurum Adı

Yer

Öğrenci Sayısı

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Tarih

Saat

1

75. Yıl İlkokulu

Kantin

1168

1.750,00 TL

4.462,50 TL

02.08.2018

16:00

2

Hüseyin Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kantin

750

1.750,00 TL

4.462,50 TL

02.08.2018

16:15

3

Üreğil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kantin

522

1.000,00 TL

2.550,00 TL

02.08.2018

16:30

3-İhaleye İlişkin Bilgiler:

a)

İhale usulü

:

Milli Eğitim Bakanlığı 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 inci maddesi hükümleri doğrultusunda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi gereği pazarlık usulü yapılacaktır.

b)

İhalenin yapılacağı adres

:

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina (5 inci Kat Toplantı Salonu) Şafaktepe Mahallesi Akpınar Caddesi No:16 Mamak/ANKARA

4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde ve yerlerde görülebilir.

a)

İhale dokümanının görülebileceği yerler

:

https://mamak.meb.gov.tr  

http://ankara.meb.gov.tr

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina İlan Panosu

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina 3. Kat 303 Nolu İşletmeler Bölümü

Okul/Kurum Müdürlüğünün İlan Panosu

b)

İhale dokümanının temin edileceği yer

:

Dekont karşılığı Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina 3. Kat 303 Nolu İşletmeler Bölümü

5-İhaleye Katılacak Kişilerde Aranacak Şartlar:

 

5-1 T.C. Vatandaşı olmak.

 

5-2 Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (Taksirli suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

 

5-3 Başka Kantin İşletiyor olmamak,

 

5-4 Kantin İşletmeciliği Mesleki yeterlilik Belgesi (5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)

 

5-5 İhaleye isteklinin kendisi katılacaktır. Vekâlet ile katılacak olanlar ise Noter tasdikli Vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi ile katılacaktır.

 

5-6 Kantin işletme men yasaklı olmamak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge. (Ankara Kantinciler Odası’ndan alınacak, Aslı)

 

5-7 Kantin İhaleleri için şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar. İhalelere sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

 

5-8 Sağlık yönünden sakıncalı olmamak,

 

5-9 İhale şartlarını taşımayanlarla, daha önce herhangi bir okulun kantin veya benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler veya tek taraflı fesihten dolayı men yasağı konulanlar bu ihaleye katılamazlar. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler fesh edilecektir.

 

6-İhaleye Katılmak İçin Komisyona Sunulması Gerekli Belgeler:

 

6-1 İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden, e-Devletten veya Muhtarlıktan son bir ay içerisinde alınmış olacak.)

 

6-2 Nüfus Cüzdan Örneği (Nüfus Müdürlüğünden, e-Devletten veya Muhtarlıktan alınacak.)

 

6-3 Sabıka kayıt belgesi.  (Son altı ay içerisinde alınmış olacak.)

 

6-4 Sağlık Raporu (Boğaz kültürü, akciğer grafiği ve gaita) (Aslı) (Herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olacak.)

 

6-5 Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, iş yeri açma belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme Belgesinden biri. (Aslı)

 

6-6 İhaleye katılacaklardan Kantinciler Odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge. (Ankara Kantinciler Odası’ndan alınacak, Aslı)

 

6-7 Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mamak Şubesi nezdindeki TR 7400 0100 0767 0602 1158 5002 nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi ve katılımcının adı soyadı belirtilmek suretiyle, yıllık muhammen bedelin % 30’u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

 

6-8 Teklif mektubu. (Okul Müdürlüğünden alınacak.)

 

6-9 Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar).

 

6-10 Vekâlet ile katılacak olanların ise Noter tasdikli Vekâletname, noter tasdikli imza sirküsü ve vekilin noter tasdikli kimlik fotokopisi (Aslı)

 

6-11 İşletilecek alanın Yer Görüldü Belgesi (Okul Müdürlüğünden alınacak.)

 

6-12 Şartname alındı banka dekontu.

 

6-13 İdaremizce düzenlenen şartnamenin onaylı örneği.

 

7- Diğer Hususlar:

 

7-1 Müracaat evrakı içerisinde, yukarıda belirtilen belgelerin tamamı bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7-2 Aslı istenilen belgelerin fotokopisi verildiği takdirde mutlaka belgenin aslı ibraz edilerek idaremizce aslı gibidir onaylı olacaktır.

 

7-3 İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi, müstecirler 6. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (Ek Bina) teslim edeceklerdir. Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noterden vekâletname ibrazı olan) bizzat yapılacaktır.

 

7-4 İşletmeci tutanakla devir alacağı okula ait demirbaşa zarar gelmesi durumunda tutanakta belirtilen demirbaş bedeli işletici tarafından tanzim edilecektir.

 

7-5 İhaleyi kazanan işletmeci ihalesi yapılan okul kantin işletmesinin önceki kantin işletmecisinden kalan sabit tesis masrafı varsa sözleşme imzalanmadan eski işletmeciye ödemeyi kabul edecektir.

 

7-6 İhaleden önce kantin yeri görülebilir.

 

7-7 İhaleye iştirak edenler, MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’ndeki genel hükümleri ve iş bu ilana ait şartname hükümlerinin tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılır.

 

                                                                                                            Osman KANCA

                                                                                                            İlçe Milli Eğitim Müdür V.

NOT : ŞARTNAME EKTEDİR.

Şafaktepe Mah. 125 cad. No 5 Şafaktepe İlkokulu Yanı Mamak / ANKARA - 0312 3191823

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.