ANKARA MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ (23.10.2018)

KANTİN İHALESİ (23.10.2018)

 

T.C.

MAMAK KAYMAKAMLIĞI

MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI

OKULLARIN KANTİN-YEMEKHANE İHALE ŞARTNAMESİ

 

MADDE-1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

 

 

Adı

:

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Adresi

:

Şafaktepe Mahallesi Akpınar Caddesi No:16 Mamak/ANKARA

 

Telefon numarası

:

0 312 362 33 71 - 129

 

Faks numarası

:

0 312 319 42 38

 

Elektronik posta adresi

:

mamak06@meb.gov.tr  

 

Web Adresi

:

https://mamak.meb.gov.tr  

 

MADDE-2: İhale Edilecek Okul Kantinleri:

Okul Kurum Adı

Yer

Öğrenci Sayısı

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Tarih

Saat

Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu

Kantin

412

1.500,00 TL

3.825,00 TL

23.10.2018

10:00

Misket Ortaokulu

Kantin

924

1.500,00 TL

3.825,00 TL

23.10.2018

10:20

Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu

Kantin

1350

2.000,00 TL

5.100,00 TL

23.10.2018

10:40

 

MADDE-3: İhale İle İlgili Bilgiler:

 

a)

İhale usulü

:

Milli Eğitim Bakanlığı 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 inci maddesi hükümleri doğrultusunda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi gereği pazarlık usulü yapılacaktır.

b)

İhalenin yapılacağı adres

:

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina (5 inci Kat Toplantı Salonu) Şafaktepe Mahallesi Akpınar Caddesi No:16 Mamak/ANKARA

 

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Komisyona Sunulması Gerekli Belgeler:

 

e- Devletten alınan belgelere ıslak imza ve mühür gerekmemekte olup, bandrollü olmak zorundadır.

 

4-1 İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden, e-Devletten veya Muhtarlıktan son bir ay içerisinde alınmış olacak.)

 

4-2 Nüfus Cüzdan Örneği (Nüfus Müdürlüğünden, e-Devletten veya Muhtarlıktan alınacak.)

 

4-3 Sabıka kayıt belgesi.  (Son altı ay içerisinde alınmış olacak.)

 

4-4 Sağlık Raporu (Boğaz kültürü, akciğer grafiği ve gaita) (Aslı) (Herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olacak.)

 

4-5 Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, iş yeri açma belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme Belgesinden biri. (Aslı)

        5/6/1986 Tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi. (İş yeri açma belgesinde kantincilik alanında olmak üzere “3308 Mesleki Eğitim Kanununca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar” ibaresinin olması durumunda iş yeri açma belgesi, ustalık belgesi gibi değerlendirmeye alınacaktır.) Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi veya eşdeğer belge bulunmaması durumunda kantincilik alanında olmak üzere iş yeri açma belgesi, kalfalık ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

         Kantin işletmeciliği meslek dalı, 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, ilgi meslek kuruluşları tarafından verilen Ustalık ve Kalfalık Belgesi geçersiz sayılacaktır.

 

4-6 İhaleye katılacaklardan Kantinciler Odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge. (Ankara Kantinciler Odası’ndan alınacak, Aslı)

İHALE İLANI EKTEDİR/meb_iys_dosyalar/2018_10/03103422_ilan.docx

 

4-7 Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mamak Şubesi nezdindeki TR 7400 0100 0767 0602 1158 5002 nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi ve katılımcının adı soyadı belirtilmek suretiyle, yıllık muhammen bedelin % 30’u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

Bu miktardan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici Teminat istenilen miktardan fazla olabilir. Geçici teminat dekontlarının ihale başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ait olduğu ihalenin adı açıkça yazılmış olacaktır.

 

4-8 Teklif mektubu.(Okul Müdürlüğünden alınacak.)

 

4-9 Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar).

 

4-10 Vekâlet ile katılacak olanların ise Noter tasdikli Vekâletname, noter tasdikli imza sirküsü ve vekilin noter tasdikli kimlik fotokopisi (Aslı)

 

4-11 İşletilecek alanın Yer Görüldü Belgesi (Okul Müdürlüğünden alınacak.)

 

4-12 Şartname alındı banka dekontu.

 

4-13 İdaremizce düzenlenen şartnamenin onaylı örneği.

 

            Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noterden vekâletname ibrazı olan) bizzat yapılacaktır.

 

MADDE-5-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

 

Son Teklif verme tarihi ve saati: 23.10.2018 tarihi ve yukarıda belirtilen ihale saatine kadar

 

Tekliflerin sunulacağı yer      :Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina 5 inci Kat (Toplantı Salonu)

 

Dış Zarfın Hazırlanması

           

İhaleye katılmak için istenilen belgelerin tamamı ve teklif mektubu (kapalı zarf içerisinde) bir zarfın içerisine konularak ağzı kapatılarak yapıştırılır, yapıştırılan kısım istekli tarafından imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tebligata esas açık adresi, telefon numarası ve ihale edilecek okul kantininin adı yazılarak İdareye sunulur.

Teklif Mektubunun Hazırlanması:

 

Şartname ekindeki örneğe göre doldurulacaktır. Şartnamenin okunup kabul edildiği ve teklif mektubu olduğu belirtilecek, teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile yazılacak, silinti kazıntı olmayacak, adres ve irtibat için telefon numarası yazılacak, teklif mektubu ayrı zarfa konularak zarfın ağzı kapatılarak yapıştırılır, Örneğe uygun düzenlenmeyen teklifler değerlendirmeyecektir. 

            Tekliflerin açılması neticesinde; istekliler tarafından verilen tekliflerin komisyonca uygun görülmemesi halinde komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir.

 

MADDE–6 Dış zarfların ve tekliflerin açılması:

 

Dış zarfların alınış sırasına göre isteklilerin huzurunda açılır. İstenilen belgeler kontrol edilerek, belgeleri eksik olanların veya usulüne uygun belgesi olmayanların teklif mektupları açılmadan isteklilere iade edilir.

Belgeleri yeterli görülen isteklilerin teklif mektupları açılarak, teklif edilen fiyatlar istekliler huzurunda duyurulur.

 

MADDE–7 İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 

1-İhale komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları,

 

2-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve Okul Aile Birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler,

 

3-İhale şartlarını taşımayanlarla, daha önce herhangi bir okulun kantin veya benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler veya tek taraflı fesihten dolayı men yasağı konulanlar bu ihaleye katılamazlar. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler feshedilecektir.

 

4- Üzerine kayıtlı kantin işletmesi bulunanlar,

 

5- Men yasaklı olanlar,

 

6-  Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz.

 

7- İhaleye katılıp en iyi teklifi veren katılımcı Okul Aile Birliği ile sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı irat olarak kaydedilir.

 

8- Kantin işletmecisi kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği eki (Ek–2) sözleşmenin 9. Maddesi hükmü gereği bizzat işletmek zorunda olduğundan, sadece bir okulun kantinini işletebilirler.

 

 

 

 

MADDE–8 İhaleye Katılacaklar:

 

1- İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler girebilir.

 

2- İstekli katılımcılar aynı günde birden fazla kantin ihalesi için dosya verebilirler fakat bir kantin ihalesini kazanırsa diğer ihalelere katılamazlar. Katılamadıkları kantin ihalelerine yatırmış oldukları geçici teminatlar 5 iş gününden sonra iade edilecektir.

 

MADDE–9- Teminatın Verilmesi:

 

Geçici Teminat: Teminatını nakit yatırmak isteyen istekli, ihale edilecek okulun yıllık muhammen bedelin % 30 geçici teminatı Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mamak Şubesi nezdindeki TR 7400 0100 0767 0602 1158 5002 nolu hesabına yatırılacaktır. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları beş iş günü sonra kendilerine iade edilecektir.

Kesin Teminat: İşletmeci tarafından yıllık (8,5 aylık) sözleşme bedelinin %6’sı tutarında Kesin Teminat verilecektir. Kesin teminat sözleşme imzalamadan Mamak Malmüdürlüğünün Teminatlar hesabına Okul Müdürlüğü tarafından yazılacak üst yazıyla okulun adı, işletmeci adı, T.C. kimlik no ve teminat miktarı belirtilmek suretiyle nakit olarak yatırılacaktır.

2886 Sayılı Devlet İhale kanununda 26. maddesinde belertilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

İhaleyi kazanan işletici geçici teminat iadesini kesin teminat yatırıldıktan sonra iade edilecektir.

 

MADDE–10- Sözleşmeye İlişkin Bilgiler:

 

1- Sözleşme Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Örneğin (23.10.2018-23.10.2019) tarihleri arasında 12 aylık süreyi kapsar.

 

2- İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan, Hepatit ve Hiv Virüsü taramalarını kan sonuçlarını okul idaresine sunacaklardır. Rapor sonucu olumsuz olan istekli ile sözleşme düzenlenmeyecektir.

 

3- İhale üzerinde kalan istekli Ankara Kantinciler Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi okul müdürlüğüne ibraz edecektir. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyen istekliler ile sözleşme imzalanmayacaktır. Yatırılan geçici ve kesin teminatları idareye irat kaydedilecektir.

 

4- İhaleyi kazanan işletmeci;

 

a) Sözleşmeyi imzalamakla birlikte bir yıl içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

 

b) İhaleyi kazanan işletmeci, ihale kararın kendisine tebliğinden sonra 7 (Yedi) iş günü içinde gerekli şartları yerine getirmeyip sözleşmeyi imzalamadığı, kesin teminatı yatırmadığı, damga vergisini ödemediği ve kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

 

5- Yaz tatilinde kira alınmayacaktır.(Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kira alınmayacak. Şubat ayında yarım kira alınacaktır.)

 

6- İhaleyi kazanan işletici Kantini kendi çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz. Devir yapıldığı tespit edildiği zaman yapılan sözleşme feshedilerek kesin teminat idareye gelir kaydedilir.

                  Devam eden sözleşme dönemi içinde ölüm olması halinde miras yolu ile devir yapılacak mirasçının mirasçı olduğunu belgelendirmesi, mirasçı olduğu kanıtlandıktan sonra Kantin İşletmeciliği için istenen Ustalık Belgesi, iş yeri açma belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme Belgesinden birini (Aslı) 1 (bir) ay içerisinde ibraz etmek zorundadır. Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, iş yeri açma belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme Belgesinden birini (Aslı) 1 (Bir) ay içinde ibraz edememesi halinde kantin işletmesinin devir işlemi yapılmayacaktır.

 

7- Sözleşme konusu kantinin elektrik, su, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise öncelikle süzme sayaç konulması ve okul idaresi tarafından takip edilerek kullanılan elektrik, su, doğalgaz,  miktarı işletmeci tarafından Milli Emlak Müdürlüğü hesabına yatırılarak dekontlar Okul Müdürlüğüne teslim edilir.        Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

 

8- İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05.08.2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği Okul Aile Birliğine ödeyeceği kiranın üzerinden (Kira bedeli) %18 oranında hesaplanacak KDV’yi bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir.

 

9- Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

 

10- Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere giremeyeceği yönünde men yasağı konularak bu durum Ankara Kantinciler Odası Başkanlığına bildirilecektir.

 

11- İhaleyi kazanan işletmeci her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile kendisinin ve işletmede yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtlarını yenileyerek birlik yönetimine teslim etmek zorundadır.

 

12- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ve gereklerine tam olarak uymayı Taahhüt eder.

 

13- İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan önce İşletme Kayıt Belgesini İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacaktır. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyen istekli ile sözleşme imzalanmayacaktır. Yatırılan geçici ve kesin teminatları idareye irat kaydedilecektir.

 

14- İhaleyi kazanan işletmeci Sgk Borcu Yoktur Belgesini ve Vergi Borcu Yoktur Belgesini okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

MADDE–11 Sözleşme Feshi:

 

İdare bu şartnameye ve 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-2 kantin kira sözleşmesi ile Okul Aile Birliği Yönetmelik hükümlerine uymayan işleticinin sözleşmesini tebligata gerek kalmaksızın fesheder ve kesin teminatını idareye gelir kaydeder.

 

MADDE–12: 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği EK: 2 sözleşme örneğinin Özel şartlar 1. maddesine göre;

 

a) Misket Ortaokulu kantinine eski işletmeci tarafından yapılan sabit tesis masrafı bilirkişi tarafından tespit edilen tutar hakkında okul müdürlüğü kantin işletmesini görmeye gelen isteklilere ödenmesi gereken sabit tesis masrafı için bilgi verecektir. İhaleyi alan kişi tarafından sözleşme imzalanmadan eski işletmeciye ödenecektir.

b) Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu kantinine eski işletmeci tarafından yapılan sabit tesis masrafı bilirkişi tarafından tespit edilen toplam tutar 3.440,00 TL. (Üçbindörtyüzkırk TL.) İhaleyi alan kişi tarafından sözleşme imzalanmadan eski işletmeciye ödenecektir.

 

MADDE-13: Yüklenici idareden izin almadan her hangi bir sabit tesis masrafı yapmayacaktır. İdareden izin alınarak yapılan sabit tesise ait faturanın bir örneğinin okul müdürlüğüne teslim edecektir. Yüklenici 1 (Bir) yıllık sözleşme süresi sona ermeden kendiliğinden kantin işletmeciliğini bıraktığı takdirde, yüklenicinin yapmış olduğu sabit tesis masrafları ile bir önceki yükleniciye ödenen okul kantinine yapılan tüm sabit tesis masrafları Okul Aile Birliğine gelir kaydedilir. Yüklenici bu durumda her ne ad altında olursa olsun okula yaptığı sabit tesislerle ilgili her hangi bir hak iddia edemez.

MADDE 14- Şartname ile ilgili dosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina 3. Kat 303 nolu İşletmeler Bölümünden görülebilir ve 250,00 TL  (İkiyüzelli TL)  Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Mamak Şubesindeki 6021158-5005 nolu hesabına yatırılarak şartname, banka dekontu karşılığında Müdürlüğümüz Ek Bina 3. Kat 305 nolu İşletmeler Bölümünden alınabilir.

İhaleye girecek istekliler şartnameyi almaya zorunludur.

 

MADDE 15- İhalede esas olan Geçici Teminat Bedeli ve Teklif Mektubudur. Teminat bedelindeki maddi hata ve teklif mektubundaki silinti, kazıntı, adres, telefon numarası, ad soyad ve imza eksikliği ihaleden elenme sebebi sayılır.

MADDE 16- Okul müdürlüğü;

a) Yer görüldü belgesini ve teminat mektubunu kantin işletmesini görmeye gelen isteklilere vermesi.

b) Okul Aile Birliği ile ihaleyi kazanan işletmeci arasında imzalanan Kantin Kira Sözleşmesini, imzalanan sözleşmeye ait Damga Vergi Dekontunu, Kesin Teminat Ödeme Dekontunu, Sgk Borcu Yoktur Belgesini, Vergi Borcu Yoktur Belgesini, Kantinciler Odası Üyelik Belgesini, Hepatit ve Hiv Virüsü Taramaları Kan Sonuçlarını, Tarım Müdürlüğünden alınan İşletme Kayıt Belgesini, ve ödeme yapılmış ise %3 Arz Bedeli Ödeme Dekontunu, ilan asma/indirme tutanaklarının ihale onay belgesinin işletmeciye tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme-2 İşletmeler Bölümüne gönderilmesi.

c) Okul müdürlüğü tarafından kantin işletmesini görmeye gelen isteklilere eski kantin işletmecisi tarafından yapılan sabit tesis masrafı varsa bilirkişi komisyonun belirlediği ödenmesi gereken sabit tesis masrafı hakkında bilgi verilecektir.

MADDE 17- İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

MADDE 18- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklifini uygun gördüğüne vermekte serbesttir.

 

MADDE 19- İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir

 İHALE İLANI : /meb_iys_dosyalar/2018_10/03103422_ilan.docx

Şafaktepe Mah. 125 cad. No 5 Şafaktepe İlkokulu Yanı Mamak / ANKARA - 0312 3191823

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.