T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANKARA - MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ana Sayfa  Duyurular  OKUL KANTİN İHALELERİ
OKUL KANTİN İHALELERİ Yayın tarihi: 14.01.2014 - 15:01 - Görüntülenme Sayısı: 1774

                                                                             T.C.

                                                        MAMAK KAYMAKAMLIĞI

       İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN / YEMEKHANE İHALESİ ŞARTNAMESİ

MADDE-1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

İdarenin adı   : Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres           : Şafaktepe Mah. 125. Sok. No: 5 Mamak / ANKARA

Telefon         : 0312 319 18 23

 

MADDE-2-İhale edilecek Okul Kantin / Yemekhanesi

 

SIRA NO

OKUL ADI

İHALE EDİLECEK YER

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GECİÇİ TEMİNAT BEDELİ

1

NEDİM İNAL İLOKULU

KANTİN

500,00

127,50

2

NEDİM İNAL ORTAOKULU

KANTİN

350,00

89,25

3

PROF. DR. RAGIP ÜNER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

KANTİN

500,00

127,50

4

TUZLUÇAYIR İLKOKULU

KANTİN

600,00

153,00

MADDE 3- İhale ile İlgili Bilgiler

İhale usulü:

MEB. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 19 ve 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince yapılacaktır.

İhalenin yapılacağı Adres:

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Şafaktepe Mah. 125. Sok. No: 5 Mamak / ANKARA

İhale Tarihi ve Saati:

 

SIRA NO

OKUL ADI

TARİHİ

SAAT

1

NEDİM İNAL İLKOKULU

10.12.2013

09:20

2

NEDİM İNAL ORTAOKULU

10.12.2013

10:00

3

PROF. DR. RAGIP ÜNER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

10.12.2013

10:40

4

TUZLUÇAYIR İLKOKULU

10.12.2013

11:20

 

MADDE 4- İhaleye katılmak için istenilen belgeler

Kantin İhalesi için:

a-) T.C. Ziraat Bankası Mamak Şubesi nezrindeki 6021158–5002 nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi ve katılımcının adı soyadı belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3´ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir)

b-) Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi.

c-) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi. (Aslı)

d-) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak portör muayene raporu. (Boğaz kültürü, akciğer grafiği ve gaita) (Aslı)

e-) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Aslı)

f-) Ankara Kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair kiralanacak okul ismi veya isimleri belirtilmek suretiyle belge. (Aslı)

g-) Öğrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi. (Öğrenim Belgesinin Aslı veya Aslı Gibidir olması gerekmektedir)

 

    (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar)

 

h-) İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği.

I-)  İhale esnasında Teklif Mektupları yazılı / sözlü olarak alınacaktır.

i-)  Şartname alındı banka dekontu.

İstenilen belgelerden (c), (d) ve (f) bendlerinde belirtilenlerin ihale tarihinden önce 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından (Noterden Vekâletname ibrazı olan) bizzat yapılacaktır.

Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE 5- Başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

Son başvuruda bulunma tarihi ve saati   : İhale saatine kadar.

Başvuruların sunulacağı yer                   : Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihale toplantı salonu

Müracaat Zarfının Hazırlanması    : İstenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan kısmı istekli tarafından imzaladıktan sonra ihale saatinde başvuruların sunulacağı yere teslim edecektir. (Teklifler ise ihale komisyonu huzurunda yazılı/sözlü olarak alınacaktır) Teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Pazarlık usulü başlıklı 50. Madde hükmü gereği komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak sureti ile yapılacaktır.

 

MADDE 6- İhaleye katılamayacak olanlar

1-) İhaleye komisyon başkanı ve üyeleri ile Okul Aile Birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

2-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve Okul Aile Birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

3-) İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, Sözleşme imzalamayan istekliler ihaleye katılamaz. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

4-) Daha önce herhangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye katılamaz.   Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler fesh edilecektir.

5-) Kantin İhaleleri için Şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar. İhalelere sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

6-) Adına kayıtlı herhangi bir kantin işletmesi (Okul, Üniversite, hastane, kurum, yurt, özel vb) bulunanlar ile Kantinciler odası üyeleri ihalelere katılamazlar.

7-) Kantin işletmecisi kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği eki (Ek–2) sözleşmenin 9.Maddesi hükmü gereği bizzat işletmek zorunda olduğundan, sadece bir okulun kantin / yemekhanesini işletebilirler.

8-) İhaleye katılıp en iyi teklifi veren katılımcı Okul Aile Birliği ile sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı irat olarak kaydedilir.

 

 

MADDE 7- İhaleye Katılacaklar

1-) İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılacaktır.

2- ) İstekli katılımcılar aynı günde birden fazla kantin ihalesi için dosya verebilirler fakat bir kantin ihalesini kazanırsa diğer ihalelere katılamazlar. Katılamadıkları kantin ihalelerine yatırmış oldukları geçici teminatlar 5 İş gününden sonra iade edilecektir.

 

MADDE 8- Teminatın Verilmesi

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları 5 İş gününden sonra iade edilecektir.

Kati (Kesin) Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden yapılacak sözleşme bedelinin % 6 ´sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin (kati) teminat sözleşme imzalanmadan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mamak Şubesi nezrindeki 6021158-5002 nolu hesabına okulun ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) de belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. ( 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde kati teminat olarak kabul edilecektir ) ayrıca geçici teminatın iadesi kesin teminat yatırıldıktan sonra iade edilecektir.

 

Önemli Not: Kesin teminatını yatırıp sözleşme imzalama süresi içerisinde sözleşme imzalamayan isteklinin kesin teminatının iadesi yapılmayacaktır.

 

Teminatın iadesi ise Okul Aile Birliği Yönetmeliği eki (Ek–2) kiralama sözleşmenin 8. Maddesi hükmüne göre iade edilir.

MADDE 9- Özel hükümler

1-) İhaleyi kazanan kantin işleticisi, Kantinciler Odasına üye değil ise 1 (Bir) ay içerisinde üye olmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacak ve sözleşmesi fesh edilecektir.

2-) İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan belgeyi ve Ankara Kantinciler Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi 1 (Bir) ay içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ibraz edecektir. Etmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilerek kati teminatları irat kaydedilecektir.

3-) İhaleyi kazanan işletmeci, ihale kararın kendisine tebliğinden sonra 7 (Yedi) iş günü içinde gerekli şartları yerine getirmeyip sözleşmeyi imzalamadığı ve kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı,  sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi fesh ettiği taktirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.

4-) Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere giremeyeceği yönünde men yasağı konularak bu durum Ankara Kantinciler Odası Başkanlığına bildirilecektir.

5-) Kantin İşleticisinden yaz tatilinde ( Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ) kira alınmayacaktır.

6-) İhaleyi kazanan işletici kantin / yemekhaneyi bizzat çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz.

7-) İşbu şartnameden doğacak bütün vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye aittir.

 

      İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05.08.2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği Okul Aile Birliğine ödeyeceği kiranın üzerinden (Kira bedeli) %18 oranında hesaplanacak KDV’yi bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir.

8-) İhaleyi kazanan işletici Okul Aile Birliği Yönetmeliği eki (EK–2) sözleşme "Özel Şartlar" 1. Maddesi hükmü gereği eski işletmecinin kantine yapmış olduğu sabit tesis masraflarını ( İlgili Okul Yönetiminden öğrenilecektir ) 1 ay içerisinde ödemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

9-) İhaleyi kazanan işletmeci her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile kendisinin ve işletmede yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtlarını yenileyerek birlik yönetimine teslim etmek zorundadır.

10-) İş bu ihale şartnamesinden doğacak Anlaşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 10- Sözleşme Feshi:

İdare bu şartnamede belirtilen hususlara uymayan işleticinin sözleşmesini fesh eder ve kati teminatını idareye gelir kaydeder. Yüklenici hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE 11- İş bu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale Kanunu ve 16/12/1984 tarih ve 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve tahliye yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

MADDE 12- Şartname ile ilgili dosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşletmeler bölümünde görülebilir ve 25,00 ¨  (Yirmibeş TL)  Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Mamak Şubesindeki 6021158- 5002 nolu hesabına yatırılarak, Şartname banka dekontu karşılığında Müdürlüğümüz İşletmeler Bölümünden alınabilir.

 İhaleye girecek istekliler şartnameyi almaya zorunludur.

Şartnamenin 2. Maddesinde bulunan tablodaki Okul / Kurumların kantin ihalelerine girilecek kişi her okul için ayrı ayrı şartname bedeli yatıracaktır.

Bankaya yatırılan şartname bedeline ait dekontun üzerine ihaleye girecek kişi / firma adı ve ihaleye girilecek okul ismi yazdırılacaktır.

MADDE 13- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.